Mv5flfnoilemtjbnsczv

​Säkerhetsuppdatering utlöste journalstopp

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 11:27 CEST

Det var en säkerhetsuppdatering i Windows som utlöste stoppet i landstingets journalsystem. Det framgår av incidentrapporten, som nu är klar. – Det är bra att vi har fått den tekniska delen utredd, så att vi kan dra lärdomar och undvika att det händer igen, säger landstingsdirektör Staffan Isling.

Media no image

Minskning av vårdrelaterade infektioner

Nyheter   •   Sep 27, 2016 15:43 CEST

Andelen vårdrelaterade infektioner minskade kraftigt i den mätning som gjordes våren 2016. Resultatet var 9,7 procent, en förbättring med 19,8 procent jämfört med 2015 års mätning. Det framgår av en rapport till sjukhusstyrelsen om landstingets patientsäkerhetsarbete.

Läs mer om rapporten och om övriga ärenden i sjukhusstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 27 september

Andelen vårdrelaterade infektioner minskade kraftigt i den mätning som gjordes våren 2016. Det framgår av en rapport till sjukhusstyrelsen om landstingets patientsäkerhetsarbete.

Läs vidare »
Media no image

Regionalt trafikförsörjningsprogram antaget

Nyheter   •   Sep 21, 2016 16:49 CEST

Landstingsfullmäktige har antagit ett trafikförsörjningsprogram för 2016 för Uppsala län.

I trafikförsörjningsprogrammet redovisas behovet av regional kollektivtrafik i länet och målen för kollektivtrafikförsörjningen. Programmet omfattar alla former av regional kollektivtrafik, även trafik som utförs av kommersiella aktörer. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet blickar cirka 15 år framåt i tiden men revideras varje mandatperiod.

(V) yrkade på ett tillägg i programmet om att ständigt beakta prisets betydelse för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Detta avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat ´landstingsfullmäktige 21 september

Landstingsfullmäktige har antagit ett trafikförsörjningsprogram för 2016 för Uppsala län.

Läs vidare »
Media no image

Patienterna har blivit nöjdare med sjukhusmaten

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 11:05 CEST

Patienterna i Uppsala län har blivit betydligt nöjdare med sjukhusmaten jämfört med för två år sedan. Det framgår av en stor enkätundersökning som presenteras av Sveriges kommuner och landsting idag. Patienterna är också generellt sett nöjda med både vården och bemötandet.

Den nationella patientenkäten genomförs vartannat år i samtliga landsting i Sverige. Syftet är att ta reda på hur patienterna själva upplever kvaliteten inom vården.

Den nu aktuella enkäten genomfördes våren 2016, då över 9 000 patienter som fått vård vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Elisabethsjukhuset och privata specialistläkare besvarade en enkät med frågor om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet och förtroende och om de skulle rekommendera den vårdenhet som besökt till andra i samma situation.

Inom de flesta områden svarar mellan 80 och 90 procent av patienterna att de haft en positiv upplevelse och 9 av 10 patienter skulle rekommendera vårdenheten. När det gäller tillgänglighet, både i form av rimliga väntetider och möjligheten att få ställa frågor och föra dialog med personalen, var 88 procent av patienterna positiva.

På frågan om hur patienterna upplevde maten som serverades på vårdavdelningen svarade 69 procent positivt. Detta är högre än riksgenomsnittet som låg på 66 procent. I föregående undersökningar 2012 och 2014 var omdömet om maten sämre jämfört med andra landsting.

­

Läs mer:
Undersökningen: www.patientenkat.se
Pressmeddelande från SKL: http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/gottbetygtillsjukhusvarden.9962.html

Ytterligare information:
Henrik Andreasson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen, tel 018-611 61 12


 

​Patienterna i Uppsala län har blivit betydligt nöjdare med sjukhusmaten jämfört med för två år sedan. Det framgår av en stor enkätundersökning som presenteras av Sveriges kommuner och landsting idag. Patienterna är också generellt sett nöjda med både vården och bemötandet.

Läs vidare »
Media no image

SL-kortet förlängs till Bålsta

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 14:55 CEST

Den särskilda tilläggsavgiften för att resa med SL-pendeltåg till Bålsta slopas från 9 januari 2017. Det väntas Trafiknämnden i Stockholms län besluta vid sammanträdet 27 september.

– Beslutet som Trafiknämnden fattar innebär att biljettpriset blir lägre för den som reser med SL-pendeltåg till eller från Bålsta, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Samtidigt som priset för tågresan blir lägre så slopas också giltigheten för SL-biljetter på busstrafiken i Håbo kommun. Det innebär att den som behöver SL och tätortsbiljett för Bålsta betalar 10 kr mer än dagens SL-biljett med Bålstatillägg, säger Bertil Kinnunen.

- I dag är det bara vissa SL-biljetter som finns med Bålstatillägg. I och med förändringen i januari kommer den som reser till eller från Bålsta att ha tillgång till hela SL:s biljettflora vilket är en stor fördel för många, säger Bertil Kinnunen.

I dag kostar en 30-dagars SL-biljett med Bålstatillägg 1 1160 kr. Efter 9 januari 2017 kostar SL:s 30-dagarsbiljett 830 kr. För de som utöver SL-biljetten behöver resa inom Bålsta tätort blir totalpriset 1 170 kr (SL-biljett plus UL tätortsbiljett för Bålsta). De som reser inom Uppsala län till eller från destinationer utanför Bålsta tätort behöver ha en UL/SL biljett som från 9 januari 2017 kostar 1 530 kr.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08


 

Den särskilda tilläggsavgiften för att resa med SL-pendeltåg till Bålsta slopas från 9 januari 2017. Det väntas Trafiknämnden i Stockholms län besluta vid sammanträdet 27 september.

Läs vidare »
Media no image

Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 17:13 CEST

Nu finns det riktlinjer för hur kollektivtrafiken i länet ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i dag 12 september beslutades att anta det förslag till riktlinjer som Kollektivtrafikförvaltningen UL tagit fram.

- Riktlinjerna som nu har antagits utgör en målbild för hur vi ska arbeta med tillgänglighetsfrågor på ett systematiskt sätt inom kollektivtrafiken, säger Bertil Kinnunen (S), kollektivtrafiknämndens ordförande.

- Vi kan konstatera att en hel del har gjorts men också att mycket återstår och att det kan komma att ta tid. Därför är det extra viktigt att ha riktlinjer som gör att tillgänglighetsfrågor kommer in tidigt i planeringen av aktiviteter, säger Johan Wadman, förvaltningschef Kollektivtrafikförvaltningen UL.

I riktlinjerna beskrivs hur landstinget ska arbeta för att skapa en tillgänglig allmän kollektivtrafik för alla. Riktlinjerna utgör målbild och ger förutsättningar för ett kontinuerligt och systematiskt tillgänglighetsarbete.

Kollektivtrafikförvaltningen UL har i samverkan med flera parter arbetat fram förslaget ”Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning”. Under arbetet har ett dialogmöte hållits och förslaget har också varit ute på remiss till ett stort antal remissinstanser. I samrådsredogörelsen som är en del av underlaget i nämndens beslutsunderlag framgår alla remissynpunkter.

Riktlinjerna bygger övergripande på lagen om kollektivtrafik, plan- och bygglagen, EU-förordningen om kollektivtrafik samt råd och riktlinjer från statliga myndigheter och branschorganisationer. Dessutom har nationella standarder och rekommendationer inom tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning beaktats.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08


 

Nu finns det riktlinjer för hur kollektivtrafiken i länet ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i dag 12 september beslutades att anta det förslag till riktlinjer som Kollektivtrafikförvaltningen UL tagit fram.

Läs vidare »
Gijrmzfihlnztca80ktu

Landstinget startar försök med kultur på recept

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 10:34 CEST

​I höst inleder landstinget en försöksverksamhet med ”kultur på recept”, där vissa patientgrupper kommer att erbjudas att delta i kulturaktiviteter. – Vi hoppas mycket på det här. Det är en möjlighet för kulturen att göra en insats för folkhälsan, säger kulturnämndens ordförande Johnny Svahn (S).

Media no image

Framtidens vård ska utredas

Nyheter   •   Sep 06, 2016 17:46 CEST

En utredning ska göras av framtidens vård i länet. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

Ärendet, med rubriken ”Nivåstrukturering av vården” väcktes av oppositionslandstingsrådet Nina Lagh (M). Hon lyfter i ärendebeskrivningen fram flera områden som behöver utredas, bland annat att se över var vård ska ges på olika nivåer, vilken typ av lokaler landstinget ska ha och hur landstinget ska ta tillvara möjligheterna med digitalisering.

Landstingsstyrelsen beslutade att bifalla förslaget om att tillsätta en utredning om framtidens vård. Målet med utredningen är att möta medborgarnas behov i en växande region genom förbättrad kvalitet och stärkt tillgänglighet. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att genomföra utredningen i samråd med berörda styrelser och i dialog med länets kommuner och fackliga organisationer. En första rapport ska lämnas vid landstingsstyrelsens sammanträde i januari 2017.

Läs om övriga beslut som fattades av landstingsstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 6 september

​En utredning ska göras av framtidens vård i länet. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

Läs vidare »
Wofzl7wyy6osdzjw7vri

Landstinget utreder avbrott i journalsystemet

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 15:29 CEST

​I förra veckan låg landstingets journalsystem Cosmic nere. Idag beslutade landstingsstyrelsen att en utredning ska göras. – Vi behöver få en samlad bild av vad som orsakat stoppet, vilka lärdomar vi kan dra och vilka åtgärder som behövs för att det inte ska upprepas, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Rvlz9ladpfmtyqq3coz2

​Landstingets första hushållstidning snart i brevlådan

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 11:18 CEST

Den här veckan är det premiär för en ny tidning. Då delas för första gången tidningen 1177 Vårdguiden ut till alla hushåll i Uppsala län. Avsändare är Landstinget i Uppsala län.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jevohfyhssdzica.elgelznsaexotiernabt@liyul.suaicfxe
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid landstingets ledningskontor. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län ansvarar liksom alla landsting främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Landstinget står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet.

Landstinget i Uppsala län är det femte största landstinget i Sverige och den näst största arbetsgivaren i Uppsala län.